Zamówienia publiczne

Drukuj

1. Ogłasza się przetarg:
Kłodawa: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Numer ogłoszenia: 195166 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Więcej informacji pod linkiem:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=195166&rok=2014-06-10

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25 październik 2012r

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 września 2012r

4. Ogłasza się przetarg na:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁODAWIE

Szczegóły wraz z potrzebnymi do złożonej dokumentacji załącznikami do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja nr1 o treści pytań złożonych przez wykonawców wraz z odpowiedziami złożonymi przez zamawiającego 

Informacja nr2 o treści pytań złożonych przez wykonawców wraz z odpowiedziami złożonymi przez zamawiającego