Beneficjent: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Całkowita wartość projektu: 420 208,57 PLN, w tym środki europejskie 346 756,11 PLN

Okres realizacji: 31.12.2023r. – 30.10.2024r.

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom – podniesienie kompetencji zawodowych 30 uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez realizację praktyk zagranicznych w Hiszpanii

Grupa docelowa: 30 uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie kształcących się w zawodzie technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk.

Typy działań w projekcie:
1. Zajęcia pedagogiczne 5h
2. Zajęcia kulturowe do wyjazdu 10h
3. Kurs przygotowawczy z języka angielskiego 30h

Cele akcji:


• Wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności umiejętności uczenia się języków (brak możliwości komunikacji w j. ang. w Polsce na co dzień) i kompetencji cyfrowych do wykorzystania w nauce i przyszłym życiu zawodowymi, jak również zwiększenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości czy umiejętności pracy w grupie
• Wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy - dzięki możliwości odbycia praktyk zagranicznych, uczniowie naszej szkoły zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu i pracy w konkretnej branży
• Rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii umiędzynarodowienia
• Umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu

Cele edukacyjne praktyk:
• Nabycie umiejętności praktycznych kierunku technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk
• Kształtowanie umiejętności związanych z planowaniem prac w obszarze logistyki, informatyki i elektryki
• Praktykowanie umiejętności związanych z organizowaniem i wykonywaniem prac w obszarze logistyki, informatyki i elektryki
• Konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy w obszarze logistyki, informatyki i elektryk

Oczekiwane Efekty uczenia się dla:

Technik logistyk:
- optymalizuje realizację procesów magazynowych
- obsługuje magazyny przyprodukcyjne, magazyny dystrybucji
- planuje i organizuje procesy transportowe i spedycyjne
- dokumentuje realizację procesów transportowo-spedycyjnych

Technik informatyk:
- montuje i eksploatuje systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne i sieci
- przygotowuje stanowisko komputerowe do pracy
- potrafi wykonać lokalną sieć komputerową
- naprawia urządzenia techniki komputerowej
- administruje systemami operacyjnymi
- programuje aplikacje, bazy danych i strony internetowe
- administruje bazami danych, stronami i aplikacjami internetowymi

Technik elektryk:
- montuje, uruchamia i konserwuje instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne
- optymalizuje eksploatację instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
- lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach, maszynach i urządzeniach elektrycznych
- dobiera zabezpieczenia i ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych